Наука

Колективна монографія "Проблеми сучасного сімейного права""

Кафедра цивільного права і процесу рада презентувати до уваги студентів, викладачів, юристів-практиків, колег-науковців колективну Монографію «Проблеми сучасного сімейного права», яка була видана на спрямування освоєння не лише теоретичного матеріалу у контексті сімейного права, а й ознайомленням із науковими напрацюваннями науковців злагодженого колективу кафедри юридичного факультету та зовнішніх вельмишанованих співавторів: О.Й. Парнети: "Становлення та розвиток сімейного законодавства України"; І.С. Лукасевич-Крутник: "Конкубінат як підстава виникнення сімейних відносин"; В.О. Кожевнікової: "Законодавчі обмеження майнових прав суб"єктів сімейних відносин"; Н.В. Майки: "Шлюбний договір як підстава встановлення речових прав на чуже нерухоме майно"; Н.С. Бутрин -Бока: "Правове регулювання сурогатного материнства в Україні"; Ю.В. Труфанової: "Окремі види аліментних зобов"язань"; Л.Г. Паращук: "Особисті немайнові права дитини"; О.Б. Гнатів: "Міжнародний процес усиновлення дітей позбавлених батьківської опіки і піклування"; У.З. Коруц, І.М. Цвігун: "Правове регулювання майнових спорів між подружжям при поділі земельної ділянки: національний та зарубіжний досвід"; Н.М. Стефанчишин: "Медіація як самостійний спосіб врегулювання сімейно-правових спорів".      


Лукасевич-Крутник І. С. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у цивільному праві України: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 474 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних засад правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг. Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг, розв’язання важливих теоретичних та прикладних проблем у цій сфері. Досліджено ґенезу договірних зобов’язань з надання транспортних послуг та визначено систему договорів, які опосередковують такі зобов’язання. Значну увагу приділено загальній характеристиці досліджуваних зобов’язань, їх динаміці та правовим наслідкам у випадку порушення. Висвітлення теоретичних питань тісно пов’язане з аналізом практики судів України та Європейського суду з прав людини, що надає праці практичного значення.

Адресована науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантам, аспірантам та студентам, а також широкому колу практикуючих юристів та фахівців у сфері договірного права. 


Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики: монографія / За заг. ред. А. Б. Гриняка. - К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015.- 402 с.

На основі положень чинного законодавства здійснено теоретичне узагальнення напрямів договірного регулювання відносин з виконання робіт, відображено правові позиції щодо удосконалення механізму правового регулювання зобов'язань з виконання робіт та запропоновано нові концептуальні підходи до їх правового регулювання. Охарактеризовано систему договорів, що опосередковують зобов'язання із виконання робіт, з'ясовані критерії розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій. Визначено загальні ознаки, що об'єднують усі підрядні договірні зобов'язання в договірний тип з виконання робіт та проведено детальний аналіз основних договорів на виконання робіт. Розгляд питань теорії тісно поєднаний з аналізом практики судів України, що надає цій праці практичного значення. Викладено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та практики його застосування. Для широкого кола фахівців у сфері договірного права в цілому та підрядних договорів зокрема: науковців, аспірантів, адвокатів, нотаріусів та всіх, хто цікавиться актуальними питаннями договірного права України.


Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики: Монографія / І. Р. Калаур. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 480с.

Монографію присвячено проблемам цивільно-правового регулювання договірних зобов'язань з передання майна в користування в умовах ринкових реформ. У роботі проаналізовано джерела правового регулювання договірних зобов'язань з передання майна в користування, досліджено догорів як підставу виникнення зобов'язань з передання майна в користування, з'ясовано особливості правового режиму різновидів договору з передання майна в користування.


Бутрин-Бока Н.С. Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав: [монографія] / Н. С. Бутрин-Бока. – Т.: Економічна думка, 2016. 184с.

У монографії представлено результати дослідження, зокрема: з'ясовано, що оборотоздатність корпоративних прав визначається не лише законом, а також: а) локальними корпоративними актами (статутом, засновницьким договором тощо); б) корпоративними правочинами; в) корпоративним договором; г) договорами, що опосередковують перехід майнових прав; класифіковано умови дійсності правочинів щодо набуття та припинення корпоративних прав за критерієм виду джерела, якими вони встановлені, на: а) загальні, які є обов’язковими для всіх правочинів; б) визначені спеціальним законодавством або установчими документами; в) обумовлені природою та особливістю окремого виду даного правочину; з’ясовано, що форми реалізації корпоративних прав необхідно відрізняти від суміжних понять, а саме: форм корпоративних прав та форми об’єктивації корпоративних прав. Розмежовано,що форма корпоративних прав – це вклад, частка, акція, пай, а форми об’єктивації - втілення корпоративних прав у певній матеріалізованій формі. Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, інших осіб, які цікавляться проблематикою правового регулювання розпорядження корпоративними правами на підставі вчинення правочину та, загалом, корпоративним правом.


Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 208 с.

У монографії досліджуються теоретичні проблеми, пов'язані із застосуванням гарантії як одного із видів забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Розкривається поняття, характеризуються види та функції гарантії, визначається правова природа договору про видачу гарантії, а також висвітлюються питання виконання обов'язків за гарантією. Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів юридичних факультетів, практичних працівників.